Stadgar

Stadgar för  Föreningen Lunds Biodlare

1. Verksamhetsområde.

Förenings verksamhetsområde utgörs av Lund med omnejd, där medlemmarna har sin biodling.

2. Uppgift.

Lunds Biodlares uppgift är att främja biodlingen inom sitt område, påverka icke anslutna biodlare till att bli medlemmar i föreningen, företräda biodlarna i kontakter med svenska organisationer, myndigheter och företag inom verksamhetsområdet. Föreningen bedriver avelsarbete på bin genom Lunds Biavelsklubb som leds av en avelsansvarig.

3. Medlemskap och avgifter.

Medlemskap i föreningen erhåller den som följer föreningens stadgar och betalar fastställd årsavgift. Full avgift ger medlemskap i förening, distrikt och riksförbund. Medlem, som skadar eller motarbetar organisationen kan uteslutas enligt regler som anges i tillämpningsföreskrifterna till riksförbundets stadgar.

4. Årsmöte.

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas under november månad varje år.

Förslag till föredragningslista upprättas av styrelsen.

Följande punkter är obligatoriska:

 1. a) Godkännande av kallelse och föredragningslista för årsmötet.
 2. b) Verksamhets- och kassaberättelse.
 3. c) Fastställande av resultat- och balansräkning.
 4. d) Revisorernas berättelse.
 5. e) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. f) Behandling av motioner och styrelseförslag.
 7. g) Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
 8. h) Val
 9. i) Beslut om årsavgift till Lunds Biodlare.
 10. j) Övriga frågor.

Lunds Biodlare årsmöte består av närvarande medlemmar.

Alla medlemmar i biodlarföreningen har rösträtt vid årsmötet. Styrelseledamot har ej rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning eller ansvarsfrihet.

Kallelse till årsmöte sker enligt styrelsens bestämmande dock minst 3 veckor före mötet.

Tid för årsmöte kan också finnas i föreningens program för året.

Medlem i biodlarförening har rätt inlämna motioner. Motion skall inlämnas till styrelsens ordförande före den 10 oktober eller enligt årsmötes bestämmande.

Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid årsmötet. Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter varav en sammankallande.

Årsmötet väljer, inom föreningen:

 1. a) Styrelse.

Ordförande, mandattid 1 år.

Övriga ledamöter, jämnt antal, minst två, mandattid 2 år. Hälften av de övriga ledamöterna väljs varje år.

Ersättare, minst en, mandattid 1 år.
b) Två revisorer med minst 1 ersättare, mandattid 1 år.
c) Valberedning, med 1 sammankallande och minst 1 övrig ledamot, mandattid 1 år.
d) Ombud och ersättare till distriktets årsmöte enligt distriktets stadgar, §44:2. mandattid 1 år.

Beslut fattas med enkel röstövervikt och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Votering sker med handuppräckning eller slutna röstsedlar, enligt årsmötets bestämmande.

Vid votering i personval användes alltid sluten omröstning Vid lika röstetal i sluten omröstning sker lottning.

5. Extra årsmöte.

Styrelsen kan på eget initiativ sammankalla extra årsmöte.

Om föreningens revisorer eller fler än 1/3 av medlemmarna så begär, skall extra årsmöte sammankallas.

Kallelse får ej utgå senare än 3 veckor efter framställningen och extra årsmöte får ej utlysas tidigare än 3 veckor efter kallelsen. Endast frågor, som angetts i kallelsen, får behandlas på extra årsmöte.

6. Styrelsen.

Styrelsen är biodlarföreningens beslutande organ mellan årsmötena.

Dess uppgift är att:
a) Leda och samordna föreningens arbete gällande biodling, drottningodling, biavel, sjukdomsbekämpning, studier m.m. och vid lämpliga tillfällen söka samarbete med andra biodlarföreningar.
b) Erbjuda alla medlemmar möjlighet till ett aktivt medlemskap, leda arbetet för att göra icke anslutna biodlare till medlemmar, samt rekrytera nybörjare inom biodlingen.
c) Ansvara för föreningens verksamhetsplanering, utveckling, ekonomi och administration.
d) Anordna årsmöte i enlighet med stadgarna och verkställa årsmötets beslut.

Styrelsens sammansättning m.m.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt minst 1 suppleant.
Antalet övriga ledamöter och suppleanter fastställs av årsmötet.
Styrelsen konstituerar sig och tillträder omedelbart efter årsmötet.
Styrelsen är beslutför, då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Firmatecknare.

Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

7. Räkenskaper.

Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer, som skall avge revisionsberättelse efter varje revision. För biträde vid revisionen kan distriktets revisorer anlitas.

Innan anmärkning mot styrelsens förvaltning tas till revisionsberättelsen skall styrelsen ges tillfälle att avge förklaring.

8. Ändring av stadgarna

Ändring av föreningens stadgar kan endast ske genom beslut på två påföljande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

9. Försummelse gällande årsmöte.

Har föreningens styrelse trätt ur funktion eller försummat att kalla till årsmöte inom stadgeenlig tid, skall distriktsstyrelsen kalla föreningen till årsmöte.
Skulle det visa sig omöjligt att utse ny styrelse vid sådant av distriktet utlyst möte, skall föreningens verksamhet anses ha upphört och dess tillgångar tillfalla distriktet.

10. Förenings upphörande.

Förening upplöses om mer än 2/3 av föreningens samlade röstetal avges för ett sådant beslut vid 2 på varandra följande årsmöten, varav det första skall vara ett ordinarie. Föreningens tillgångar skall vid eventuell upplösning överlämnas till den eller de institutioner som det sista årsmötet beslutar.

11. Sammanslagning av föreningar

Lunds Biodlare kan slås samman med annan biodlarförening om mer än 2/3 av föreningens samlade medlemmar röstar för detta vid 2 på varandra följande årsmöten, varav det första skall vara ett ordinarie.
Vid sammanslagning tillfaller tillgångarna den ”nya” gemensamma föreningen.
Om Lunds Biodlare under längre tid har färre än 5 medlemmar eller framlägger andra vägande skäl, kan distriktsstyrelsen föreslå/medgiva sammanslagning med annan lokalförening.

12. Honungsbedömning

Bedömning av honung för erhållande av rätt till SBR:s etikett skall göras av styrelsen eller av årsmötet utsedd honungsbedömningskommitté.
All honungsbedömning skall ske i enlighet med av SBR utfärdat honungsbedömningsreglemente.

13. Lunds Biavelsklubb

Avelsklubbens verksamhet leds av en avelsansvarig som utses av och rapporterar till styrelsen. Föreningens medlemmar har tillgång till det avelsmaterial som klubbens medlemmar innehar, på sätt som avelsansvarig beslutar.

Dessa stadgar har godkänts av Skånedistriktets styrelse och antogs vid föreningens årsmöte den 20 november 2012.